Týdenní plány:

Týdenní plán od 7.6.2021

ČESKÝ JAZYK

Opakování přímá a nepřímá řeč

MATEMATIKA

Vybraná cvičení v pracovním sešitě, opakování. počítání na I-padech

PDVL 

Kahoot kvíz zaměřený na opakování předešlých kapitol

11.6.2021 ODJEZD NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Týden od 31.5.2021…

Český jazyk

2.6. 2021 Závěrečný test

Větné vzorce

Matematika

4.6.2021 Závěrečný test

V týdnu proběhne příprava na test, opakování.

Přírodověda

Ekosystém okolí lidských obydlí (rostliny, živočichové)

PČ a Vv 

Projekt KREA

 

Týdenní plán od 24.5.2021…

ČESKÝ JAZYK

OPAKOVÁNÍ – SLOVNÍ DRUHY

podstatná jména – vyhledání v textu, mluvnické kategorie PJ, vzory PJ

slovesa – osoba, číslo, časování sloves, jednoduché a složené tvary sloves, infinitiv, slovesný způsob

ostatní slovní druhy- vyhledání v textu, uvést příklad…

Souvětí a větné vzorce str. 125-127 

Čtení – donést vlastní knížku

2.6.2021-Test ČJ (závěrečný)

(slovní druhy, větné členy, shoda podmětu a přísudku, věta jednoduchá a souvětí..)

Všechny kapitoly z ČJ ve škole opakujeme a budeme společně opakovat)

MATEMATIKA

Zlomky (33-35)

Jednotky obsahu

Aritmetický průměr

PDVL ČERVENÁ

Habsburkové

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 10.5.-14.5.2021

ČESKÝ JAZYK

Shrnutí: věta jednoduchá, shoda podmětu s přísudkem

Sloh str. 124

Určování slovních druhů

MATEMATIKA

Řešíme slovní úlohy 24-27

PDVL ZELENÁ

Ekosystém PARK

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výroba herbáře

VV- projekt KREA

INF

Robotika: Ozobot Bit M

Týdenní plán od 3.5.2021

ČESKÝ JAZYK

Shoda podmětu s přísudkem (střední, ženský a mužský rod)

Diktát, opakování slovních druhů, vzorů podstatných jmen

Čtení- vlastní knížka (napsat čtenářskou kartu)

MATEMATIKA

Geometrie – rýsujeme rovnoběžník, obsah obdélníku, obsah čtverce

Slovní úlohy

PDVL ČERVENÁ (celý týden)

Opakování HUSITSKÉ VÁLKY

České země po husitských válkách

INF

AJ

KREA – v pátek setkání s umělkyní, donést všechny projekty, které máte doma (panáček, frotáž, příběh…)

Týdenní plán 26.4.-30.4.2021

ČESKÝ JAZYK

Podmět a přísudek

Shoda podmětu a přísudku

Procvičování slovních druhů

MATEMATIKA

Zlomky

Přímá úměrnost

Obsah obdélníku

PDVL MODRÁ

Opakování č.4 – ZEMĚDĚLSTVÍ, NEROSTNÉ BOHATSTVÍ A PRŮMYSL

INF

Bobří úlohy na rozvoj imyšlení

VV a PČ

Projekt KREA

AJ

Time

 

 

 

Týdenní plán 12.4.2021-16.4.2021

ČESKÝ JAZYK

Stavba věty – věta jednoduchá

MATEMATIKA

Zlomky

PŘÍRODOVĚDA

Živočichové našich polí (str. 40)

INF

Hodnocení a sebehodnocení

 

 

Týdenní plán 6.4.-9.4.2021

Český jazyk

Způsob podmiňovací PS str. 63

Slovesa-opakování s Magikem PS str. 64

Diktát

Čtení 3. (najdeš v zadání Teams)

Matematika

Početní operace s přirozenými čísly (str.7-9)

Rovnoběžníky (10-11)

PDVL červená

Husitské vojsko a Jan Žižka z Trocnova

INF

 Základy programování – podmínka s možností

AJ

Čtení knihy. Sebehodnocení 

HV+TV+VV

PV-složit vlaštovku z papíru
VV-nakreslit vesmírnou soustavu
HV-Voda,voděnka
TV-Jízda na kole s přilbou na hlavě

 

 

Týdenní plán 29.3.-2.3.2021

ČESKÝ JAZYK

Shrnutí – slovesa a mluvnické kategorie sloves

  • rozbor diktátu

MATEMATIKA

3.díl Matematika- opakování, vybraná cvičení

PDVL MODRÁ

Průmysl a nákladní doprava

INF

Základy programování

AJ

Velikonoce + Televizní programy

PONDĚLÍ: 8:00 KREA online 

STŘEDA: workshop Jak zní svět (10:00-11:00)

 

 

 

Tématický plán 22.3.-26.3.2021

Český jazyk

Slovesný způsob str. 106-110 v UČ

Sloh – Blahopřání

Matematika

Procvičování probraného učiva (2.díl Matematiky)

Přírodověda

Ekosystém POLE

INF

Základy programování

HV

Zpěv s Jardou – čtvrtek 8:20 v Teams 

VV

ŠITÍ: oblečky na panáčka KREA

TV – procházka venku aspoň 30 min. každý den

AJ