4 Tématické plány měsíční:

Tématické měsíční plány – červen

český jazyk

Literární výchova a čtení

 • básně s letní tématikou
 • výstava prvních přečtených knih
 • společná četba

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • čtení delších textů
 • plynulost čtení
 • prvky výrazného čtení
 • uvědomělá intonace

Psaní

 • opis, přepis
 • diktát, autodiktát
 • upevňování správných návyků psaní
 • interpunkční znaménka
 • x, X, w, W, q, Q

 

matematika

     Měříme, porovnávání

     Polovina

     Čísla určují pořadí

     Rozlišování představ o čísle

     Abaku

     Najdi a oprav chybu

     Rytmus

     Plán krychlových staveb

     Měříme svoji výšku

     Autobus,    Slovní úlohy,    Pojmy – včera, zítra, předevčírem

 

prvouka

 • opakujeme celé učivo
 • příprava na prázdniny

Tématické plány květen 2019

český jazyk

Literární výchova a čtení

 • básně ke dni matek
 • jazykolamy
 • příběhy a vyprávění ze života dětí
 • doplňková četba
 • společná četba
 • poslech četba na pokračování
 • dějové posloupnosti

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • rozvoj slovní zásoby
 • dějové posloupnosti

Psaní

 • věty, opis, přepis, diktát, autodiktát
 • interpunkční znaménka
 • velká písmena na začátku vět

 

matematika

     Úlohy, které mají více řešení

     Propojení geometrie a kombinatoriky

     Počítáme zpaměti

     Orientace v čase

     Souměrnost – geometrická představivost

     Hledání možností, hledání souvislostí

     Orientace v uspořádání,      Náhoda

     Šipkové rovnice,      Tabulky

     Příprava dělení

     Neposedové,      Krychlové stavby

     Krokování,      Parkety

     Hadi,      Triády

     Prostředí Abaku

     Vláčky,      Aplikační slovní úlohy

     Autobus

 

prvouka

✔     rok

✔     dny v týdnu

✔     kalendář

✔     léto

✔     zahrada, počasí, pole, les

 

Tématický plán – duben 2019

český jazyk

Literární výchova a čtení

 • básně s velikonoční tématikou
 • zvyky, tradice, říkadla
 • improvizace s loutkou
 • řešení hádanek a kvízů
 • rytmizace říkanek
 • práce s hlasem

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • technika mluveného projevu

Psaní

 • volné psaní
 • autodiktát
 • opis, přepis, diktát
 • s, p, y, o, ó, š, n, r, ř, v, d, k, h, ou, Ou, au, Au, b
 • správné tvary písmen a číslic

 matematika

     Manipulativní činnosti,  Součtový trojúhelník

     Krokování, Kombinatorika

     Rovnice – příprava

     Autobus, Porovnávání délek

     Neposedové, Pojem – lichý a sudý

     Vláčky, Hodiny – celá

     Počítáme do 20

     Budujeme představu třetiny

     Součet trojice čísel,  Zpracování informací

     Provádíme evidenci staveb

     Číslo jako jméno, jako pořadí,  Práce se strukturovanou informací

prvouka

    jaro, Velikonoce, práce na zahradě, mláďata, hospodářská zvířata

     stavba těla zvířat, ptáci, domácí mazlíčci

     rok,  dny v týdnu, kalendář

 

Tématický plán březen 2019

matematika

     Matematické řetězce, Orientujeme se v čase

     Sčítání tří čísel , Nestandartní slovní úlohy

     Práce s informací, Hlubší porozumění sčítání

     Počítáme do 19, Práce s tabulkou

     Matematické reálné situace, Schody

     Autobus,  Vláčky, Neposedové

     Stavby z krychlí, Spravedlivé dělení

     Plán stavby,  Řetězení operací

 

prvouka

     jarní počasí, jarní květiny

     práce na jaře, práce na zahradě,  jarní hry dětí

     stavba těla rostlin

     v sadu,  Velikonoce

 

český jazyk

Literární výchova a čtení

knihy s postavami Večerníčků

literární pojmy – knihy, čtenář, divadelní představení, loutkové divadlo, básně, ilustrátor, spisovatel

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

rozvíjení společenského dialogu

práce s jazykolamy

procvičování výslovnosti

Psaní

opis vět a slov, autodiktát, diktát

BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

a, á, m, t, e, é, l, i, í, j, u, ú, ů

Tématický plán – únor 2019

matematika

     Krokování,      Pozorování náhody

     Žák se podílí na tvorbě slovních úloh,      Počítáme do 14

     Aplikace početních operací v úlohách

     Součtové trojúhelníky,      Kombinatorika

     Dokreslování,      Parkety

     Rozklady,      Kimovka

     Autobus,      Polovina

     Neposedy, ✔     Vláčky

 

český jazyk

Literární výchova a čtení

 • dětský časopis
 • dramatizace pohádky
 • hry s rýmy
 • slovní hříčky
 • bajka
 • čtení vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích
 • Václav Čtvrtek

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • rozvoj řeči
 • procvičování výslovnosti

Psaní

 • opis, přepis
 • psaní vět
 • M, D, H, S, CH, Š, Ř, Ž, G, F, DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ

prvouka

✔     Lidé a společnost

✔     třídíme odpad , ✔     povolání

✔     u lékaře, ✔     v divadle

✔     v obchodě, ✔     v knihovně

 

Tématický plán leden 2019

český jazyk

Literární výchova a čtení

básně se zimní tématikou, hádanky, naslouchání

reprodukce slyšeného textu

kniha – autor, ilustrátor

divadelní představení

čtení s porozumění

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

vyvození hlásek a písmen – Ď, Ť, Ň, DĚ, TĚ, NĚ, DI, TI, NI, DY, TY, NY, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, Q, W, X

Psaní

jednoduché slova a věty

K, Č, R, L, V, N, C, Z

opis, diktát

znaménka za větou

práce s chybou

 

matematika

     Stavíme podle plánu

     Zápis vztahu rovnosti a nerovnosti

     Záznam změny

     Modelování a přeměna těles

     Číslo a tvar

     Rozlišování podle barev, velikosti, množství, tvarů a pořadí

     Parkety

     Odhad

     Práce dle návodu

     Vláčky

     Součtové trojúhelníky

     Vytvoř vlastní hady

     Rytmus

     Stavby z krychlí

     Najdi a oprav chybu

     Rozklad čísel

     Vláčky

 

prvouka

✔     výživa – sestavujeme jídelníček

✔     lidské tělo

✔     péče o zdraví

✔     osobní hygiena, péče o zevnějšek

Tématický plán prosinec 2018

matematika

     Psaní číslic 8, 9, 0

     Početní operace sčítání a odčítání

     Záznam stavby

     Jednoduchá tělesa

     Přičítání a odčítání v pohybu

     Uspořádání

     Nestandartní aplikační úlohy

     Sčítání a odčítání pohybem

     Rozklady čísel

     Matematické řady

     Větší, menší, rovná se

     Součtové trojúhelníky, Stavby z krychlí, Stříhání deček, Krokování, Parkety, Prostředí hadi

český jazyk

 • Literární výchova a čtení

  básně s předvánoční a vánoční tématikou, přednes, lidové pohádky, koledy, čtení s porozuměním, František Hrubín, věcné čtení, čtení s předvídáním

  Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

  rozvoj řeči, vyvození hlásek a písmen – Z, H, Š, Ž, Ř, CH, F

  Psaní

  grafomotorické cviky

prvouka

   proměny přírody – zima

     zimní svátky

     zimní sporty

     Mikuláš

     Vánoce – koledy, zvyky, tradice

 

Tématický plán – listopad

ČESKÝ JAZYK

Literární výchova a čtení

 • dětská říkadla
 • práce s hlasem a intonací
 • rytmus, rým
 • obrázkové čtení
 • čtení s porozuměním

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • zrakové a sluchové vnímání
 • rozvoj řeči – celé věty
 • vyvození hlásek a písmen – P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU, D, C
 • rozhovor
 • antonyma

Psaní

 • rovné čáry – horizontální, vertikální, přerušovaná rovná čára, vlnovka
 • grafomotorické cviky

 

MATEMATIKA

     Uspořádání prvků podle daných znaků

     Odděl a doplň

     Vyšší a nižší

     Počítáme do 10

     Odčítání do 8

     Krokování

     Stavby z krychlí – zápis

     Vláčky

     Pojem stejný

     Čtvrtiny

     Čtverec,  Stříhání deček

     Diskuze – co je rychlejší, těžší

     Psaní číslic 1 – 7

 

PRVOUKA

 •  rodina
 • domácí příprava žáků – správné pracovní návyky
 • moje rodina – oslavy
 •  zima

Tématický plán říjen

Český jazyk

Literární výchova a čtení

 • básně k podzimu
 • rozpočítávadla
 • dramatizace části pohádky
 • hry s rytmem
 • Jiří Žáček
 • čtení slov a jednoduchých textů

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • rozvoj řeči a tvořivosti
 • vyvození hlásek a písmen – J, I, Y, P, S, K, Č
 • hry se slovy
 • souhlásky a samohlásky

Psaní

 • grafomotorické cviky
 • ovál, spirála, vlnka, kličky, spirály, rovné čáry – horizontální, vertikální

Matematika

 •  Rozklad
 •  Nestandartní slovní úlohy
 •  Početní operace – dopočítávání do 9
 •  Geometrie v rovině
 •  Souměrnost v geometrii, práce s daty
 •  Vláčky
 •  Zapiš počet
 •  Řady
 •  Rozděl
 •  Polovina
 •  Krokování
 •  Odhadování
 •  Vytvoř dle vzoru
 •  Porovnávání geometrických útvarů
 •  Součtové trojúhelníky
 •  Vyhledávání podobností a rozdílností

Prvouka

 •  vypravujeme podle obrázků
 •  podzim
 •  proměny přírody
 • seznámení s pojmy – široký, úzký …
 • jehličnaté, listnaté, ovocné
 • plody, pole – ovoce a zeleniny

Tématický plán září

Na týdenních plánech učiva můžete sledovat probírané učivo daného týdne.

Každý měsíc budu vkládat učivo na daný měsíc.

 


Září – český jazyk

Literární výchova a čtení

 • soustředěný poslech
 • dětská říkadla
 • říkadla s pohybem
 • lidové pohádky
 • veršovaná pohádka
 • vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy
 • vyprávění

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • přípravné období
 • rozhovoření žáků
 • jazyková a sluchová příprava
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • rozvoj myšlení a tvořivosti
 • určování první hlásky ve slově
 • písmeno – A, U, M, T, E, O, L
 • orientace v prostoru
 • rozvoj slovní zásoby
 • vyvození hlásek a písmen

Psaní

 • grafomotorické cviky
 • uvolňovací cviky
 • uvolnění zápěstí, ramenní a loketního kloubu
 • lehký posun ruky
 • kličky, tečky, oblouk horní a dolní, kruh

Září – matematika

 • Rozklad
 • Nestandartní slovní úlohy
 • Početní operace – dopočítávání do 9
 • Geometrie v rovině
 • Souměrnost v geometrii, práce s daty
 • Vláčky
 • Zapiš počet
 • Řady
 • Rozděl
 • Polovina
 • Krokování
 • Odhadování
 • Vytvoř dle vzoru
 • Porovnávání geometrických útvarů
 •  Součtové trojúhelníky
 •  Vyhledávání podobností a rozdílností

Září – prvouka

Domov, škola

 • povídáme si a vzájemně se seznamujeme
 • seznámení se školou a jejím okolím
 • základní pravidla ve škole i mimo školu
 • sestavování třídních pravidel
 • školní řád
 • stolování o přestávce
 • sebeobsluha
 • základní pravidla silničního provozu
 • kde bydlím
 • pracovní návyky