Tématický plán říjen

Český jazyk

Literární výchova a čtení

 • básně k podzimu
 • rozpočítávadla
 • dramatizace části pohádky
 • hry s rytmem
 • Jiří Žáček
 • čtení slov a jednoduchých textů

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • rozvoj řeči a tvořivosti
 • vyvození hlásek a písmen – J, I, Y, P, S, K, Č
 • hry se slovy
 • souhlásky a samohlásky

Psaní

 • grafomotorické cviky
 • ovál, spirála, vlnka, kličky, spirály, rovné čáry – horizontální, vertikální

Matematika

 •  Rozklad
 •  Nestandartní slovní úlohy
 •  Početní operace – dopočítávání do 9
 •  Geometrie v rovině
 •  Souměrnost v geometrii, práce s daty
 •  Vláčky
 •  Zapiš počet
 •  Řady
 •  Rozděl
 •  Polovina
 •  Krokování
 •  Odhadování
 •  Vytvoř dle vzoru
 •  Porovnávání geometrických útvarů
 •  Součtové trojúhelníky
 •  Vyhledávání podobností a rozdílností

Prvouka

 •  vypravujeme podle obrázků
 •  podzim
 •  proměny přírody
 • seznámení s pojmy – široký, úzký …
 • jehličnaté, listnaté, ovocné
 • plody, pole – ovoce a zeleniny

Comments are closed.